תנאי שימוש

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן (להלן: “תנאי השימוש“) חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת משולשים אקספרס בע”מ, ח.פ.515410686  להלן: “משולשים“) תחת הדומיין https://meshulashim.co.il לרבות באמצעות יישומון (אפליקציה) בטלפון חכם (להלן יחדיו: “האתר“). אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין משולשים.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הנך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של משולשים. מדיניות הפרטיות של משולשים (להלן: “מדיניות הפרטיות“) מפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות באתר, אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. ככל שאתה ו/או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר.

הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי משולשים ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

האתר

האתר משמש לביצוע משלוחים והזמנות איסוף עצמי של מוצרי מזון ושתיה בהתאם לתפריט המפורסם באתר.

המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע”מ כדין.

משולשים שומרת לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את היצע המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר. יתכנו הבדלים במבצעים המוצעים למימוש באיסוף עצמי לבין המבצעים המוצעים למימוש באמצעות משלוח.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל.

האתר נועד לשימוש הלקוח כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים של הלקוח בלבד. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. אין לעשות בישום כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו’. כן אסורה עריכת סקרים, למטרות רווח או למטרות אחרות, הפצת או עריכת משחקים, הפצת “מכתבי שרשרת” וכו’.

הזמנת משלוחים

הזמנה באתר האינטרנט

ביצוע הזמנה באתר יהווה מסירת הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד מבצע ההזמנה (להלן: “הלקוח“) כי קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבין אותם והסכים לתוכן המוצג בהם.

על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה על הלקוח לפעול באופן מלא אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר.

במסגרת הליך ההזמנה, יהיה על הלקוח להזין פרטי זיהוי כפי שתדרוש משולשים מעת לעת. הליך זה נועד לאמת את פרטי הזיהוי שלך. משולשים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אמצעי הזיהוי בכל אופן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

על מנת שהזמנה תתקבל, עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים.

עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את משולשים.

משולשים אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של משולשים ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.

הזמנה בטלפון

ביצוע הזמנה בטלפון יצריך את הלקוח ממך למסור את שמו, כתובתו, מספר הטלפון שלו  ובמידה והתשלום נעשה בכרטיס אשראי פרטי כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות של בעל הכרטיס.

לאחר ביצוע הזמנה, תהא רשאית משולשים להשתמש בפרטי ההתקשרות שהזנת על מנת לשלוח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני או באמצעות מסרון (SMS) על מנת לאשר את דבר קבלת ההזמנה וכן על מנת להודיע ללקוח שהשליח נמצא בדרכו לבצע את השליחות, הכל בהתאם לשיקול דעתה.

הזמנה באמצעות היישומון

ביצוע הזמנה באמצעות היישומון מצריך הורדה של היישומון הייעודי של משולשים וכן הכנסת הפרטים האישיים שיידרשו על ידי משולשים מעת לעת. משולשים אינה מתחייבת כי כל הפונקציות הזמינות באתר ו/או בהזמנה טלפונית תהיינה זמינות בכל עת ביישומון, ועל הלקוח מוטלת האחריות לעדכן את היישומון בעדכונים הזמינים בזמן הנתון.

משולשים עשויה לעדכן את הלקוח במידע באמצעות היישומון, בעדכוני בדחיפה (Push notifications) בכפוף לקבלת הסכמת הלקוח מראש, ואולם לצורך כך על הלקוח להפעיל אפשרות זאת בטלפון החכם שברשותו. במידה והלקוח ירצה בהפסקת שליחת העדכונים בדחיפה, ביכולתו לשנות את הגדרות הטלפון החכם בהתאם.

לאחר ביצוע הזמנה, תהא רשאית משולשים להעביר הודעה בדבר קבלת ההזמנה באמצעות מייל אלקטרוני.

מסירת פרטים להזמנה

לצורך ביצוע הזמנה יידרש הלקוח למסור פרטים אישיים, לרבות שמו המלא, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי ההתקשרות נוספים עמו. יובהר כי הלקוח אינו חייב למסור פרטים אלו על פי דין ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הזמנות באתר. על הלקוח לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה. משולשים שומרת את פרטי ההתקשרות עם הלקוח, בין אם ההזמנה בוצעה באתר או בטלפון, על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידית. בכפוף להסכמת הלקוח מראש, תהיה משלושים רשאית לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות על מנת להעביר אל הלקוח מידע ופרסומים שונים, לרבות סקר לגבי השירות. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של משולשים המפורסמת באתר.

תשלום הזמנה

חיוב בגין ההזמנה יתבצע במזומן במעמד קבלת המוצר או באמצעות חשבון כרטיס האשראי, אשר את פרטיו תזין באתר בעת ביצוע ההזמנה  או באמצעות כל כרטיס אחר שיאושר על ידי משולשים.  פרטי האשראי יועברו לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. ככל שההזמנה בוצעה באמצעות כרטיס אחר יועברו פרטי הכרטיס לחברה אשר הנפיקה את הכרטיס ו/או מי מטעמה, לצורך קבלת אישור לביצוע המשלוח. הזמנה שבוצעה באמצעות כרטיס כאמור הינה כפופה לקבלת אישור מנפיקת הכרטיס לביצוע העסקה.

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים אצל משולשים בעת מועד ההזמנה.

משולשים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק פועלים ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: “הריבית החריגה“). הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה. הלקוח יחויב בתשלום למשולשים בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה משולשים לצורך גביית חובות הלקוח כאמור.

ביטול עסקה

מרגע ביצוע ההזמנה בין אם באתר, ביישומון או בטלפון, לא ניתן לבטלה והלקוח לא יהיה זכאי להחזיר מוצר אשר כבר הוזמן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אם לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר כי המוצר אזל יהיה באפשרות הלקוח לבחור האם משולשים תשיב את מלוא כספו או לחילופין לבחור במוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן על ידי הלקוח. מובהר למען הסר ספק כי במקרה כאמור השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היחיד אשר הלקוח יהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.

משולשים תהא רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימאלי עבור כל הזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משולשים שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהלקוח לבצע הזמנה באתר או לבטל הזמנה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם לפני או אחרי ביצוע הזמנה במידה, ככל שההזמנה נעשתה על ידי הלקוח באופן פסול ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות במקרים הבאים: חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר ההזמנה נעשתה באמצעותו נחסם או הוגבל לשימוש מכל סיבה שהיא;  הלקוח מסר פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה; הלקוח נמנע מלשלם בגין ההזמנה; הלקוח עשה או ניסה להשתמש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוק; הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במשולשים או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה; הלקוח הפר את תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם משולשים או מי מטעמה; אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו”ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהלקוח לבצע הזמנה באופן תקין; ובמקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או כל פעולה אחרות אשר אינה בשליטת משולשים ומונעת או עשויה למנוע, על פי שיקול דעתה של משלושים, את ביצוע ההזמנה.

הודעה על ביטול עסקה על ידי משולשים יכול שתעשה:

בעל פה – באמצעות פניה טלפונית או ישירה לסניף ממנו בוצעה ההזמנה

בדואר רשום- לרח’ יגאל אלון 6 בית שמש (קומה 4 משרדי ההנהלה)

בדואר אלקטרוני לכתובת meshulashim7@gmail.com

אספקת משלוחים

משלוח המוצרים ייעשה באמצעות שליחים של משולשים או שירות שליחים חיצוני, לפי שיקול דעתה של משולשים. הלקוח רשאי איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים באתר וזאת בכפוף להוראות כל דין ובלבד שיבקש לעשות כן במעמד ההזמנה בהתאם לנהלי משולשים. משולשים תהא רשאי לקבוע מעת לעת מינימום הזמנה, לקבוע מעת לעת את אזור החלוקה בהם יבוצעו המשלוחים וכן לקבוע מעת לעת את דמי המשלוח בגין ביצוע המשלוחים. מובהר כי גובה דמי המשלוח עשוי להשתנות בהתאם למרחק יעד המשלוח מהפיצרייה ממנה בוצעה ההזמנה.

משולשים ו/או שירות השליחים החיצוני יהיה רשאים לדרוש בעת אספקת המשלוח כי הלקוח יציג בפניהם תעודה מזהה על מנת לוודא את זהות הלקוח כתנאי למסירה וכן לדרוש את חתימתו במקרה של חיוב באשראי, על טופס החיוב באשראי, כל זאת בהתאם למדיניות משולשים אשר עשויה להשתנות, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

משולשים עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה אולם אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה. ככל שהדבר מצוי בשליטתה, משולשים תנסה להימנע מעיכוב במסירת המשלוח ליעדו.

קניין רוחני

כל הנתונים והמידע המצויים באתר- לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר, שמות המותג, השמות המסחריים, עיצוב האתר, הינם רכושה הבלעדי של משולשים. שימוש באתר ובשירותים המסופקים על ידי משולשים באתר לא יקנה רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של משולשים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של משולשים.

 

הגבלת אחריות

על הלקוח לפנות אל הסניף אשר ביצע את המשלוח ככל שמוצר הכולל פגם נשלח אליו, לצורך קבלת פיצוי, זיכוי או כל מענה אחר, על פי נסיבות העניין.

משולשים ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו, לרבות בקשר עם תופעות לוואי אשר עשויות להופיע כתוצאה מרגישות הלקוח ו/או מי מטעמו למרכיבי מזון שונים, שמירת הלקוח ו/או מי מטעמו על  המוצר בתנאים שאינם תואמים לצריכת המוצר או צריכתו לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר.

על הלקוח לבדוק את מרכיבי המזון בהזמנה בטרם ביצועה וצריכת המוצר, כפי שאלו מופיעים בעמוד מידע על אלרגנים המצוי באתר משולשים. צריכת המוצרים המוצעים באתר הינה באחריותו המלאה של הלקוח. ככל שהלקוח ו/או מי מטעמו רגיש ו/או אינו כשיר ו/או אינו מעוניין לצורך רכיב כלשהו עליו ליידע את משולשים בטרם ביצוע ההזמנה.

משולשים ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וחברות הקשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם ו/או אי התאמה במוצר, ובכל מקרה גובה האחריות של משולשים כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר.

משולשים לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים, דעות ו/או אי-דיוקים העלולים להתרחש ו/או להתפרסם באתר ו/או כתוצאה משימוש באתר.

מידע תזונתי

התכנים באתר נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור באתר אינו בא במקום יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע על מנת לקבל יעוץ שכזה. מטעמים אלו אין לראות באמור באתר משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד.

אין להסתמך על האתר כמקור למידע רפואי, דיאטטי או אלרגני כלשהו.

מרבית המוצרים מיוצרים מחומרים שזמינותם וערכם התזונתי משתנה בהתאם לעונות השנה ולזנים השונים של חלק מהמוצרים. משולשים שואפת לפתח ולשפר את המוצרים בכל עת, לרבות החלפת מרכיבים וספקים של מרכיבים. מסיבות אלו הערכים התזונתיים של המוצרים המפורסמים באתר (ככל שהינם מפורסמים באתר) זה הינם ערכים מייצגים, ולכן תיתכן בהם סטייה מסוימת.

משולשים תהא רשאית לעשות שינויים במוצרים, בהרכבם ו/או בתכולתם, ללא כל הודעה מוקדמת.

שיפוי

הלקוח מסכים ומתחייב לפטור את משולשים מכל אחריות ולשפות ולפצות אותה את משולשים, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרם למי מהם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי הלקוח ו/או מי מטעמה ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד משולשים ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

שימוש באתר ותכניו

האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (as is), בהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. משולשים לא תהא אחראית בכל אופן, במפורש או במרומז, בגין תכונות, שירותים ו/או האתר  בגין אופי החומרים באתר ולא תהא אחראית לתקינות האתר ו/או למקרים בהם יופרו זכויות באתר.

משולשים עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. משולשים לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הוזמנה עסקה על ידי הלקוח לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלבצע הזמנת עסקה.

משולשים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשים ו/או מזמינים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש – אסורה.

הלקוח מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יעתיק, יציג בפומבי, ישכפל, יעלה, יפרסם, יעביר, ימכור, ישווק ו/או יפיץ בצורה אחרת איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבל את הסכמת משלושים מראש ובכתב.

האתר נועד לשימוש הלקוח כמשתמש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים של הלקוח. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר, שירות ו/או הצעות מכר וכו’. כל שימוש מסחרי באתר ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של משולשים הינו אסור.

הלקוח אינו רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. על הלקוח נאסר לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג ו/או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים באתר; להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש; להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מהאתר או ביצוע הזמנות דרכו; לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר או לבצע כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר; להפריע או לשבש את האתר ו/או את שרתיו ו/או את חיבורי הרשת אל האתר; לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או התקנות של הרשתות המחוברות לאתר; לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו); להשתמש באתר ו/או בשירותים בכל דרך שאינה תואמת את תנאי שימוש אלה; לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר; למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי או שייך לו; לשנות, לערוך, להעתיק, לשאוב מידע, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, לפרק או להרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות; להשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

משולשים שומרת על זכותה להפסיק את הפעילות של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק, אם לא יעמוד הלקוח בתנאי כלשהו מתנאי השימוש וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין. משולשים תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע על פי ההוראות שלהלן: הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך, מכל סוג שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיו משולשים קשורה לאדם כלשהו ו/או ישות כלשהי, או  שמשולשים מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו מסימני המסחר של משולשים או מי מטעמה ומשמה הטוב ולא יהוו לשון הרע כנגדה; כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בדומיין https://meshulashim.co.il ולא לדפים שאינם בדף הבית; אין להציג את האתר, בתוך מסגרת  (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. אין לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן המופיע באתר;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משולשים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ידוע ללקוח כי השימוש באתר כפוף להוראות כל דין, הלקוח מתחייב בזאת שלא להפר כל הוראת חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו,. כמו כן, הלקוח מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת של האתר, לפצח אמצעי אבטחה או אימות, להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות ו/או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות ו/או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והינו מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

השימוש בשירותים והגישה אליהם בטלים ככל ששימוש או גישה זו אסורה לפי החוק. השימוש בשירותים יחשב כהצהרת והתחייבות הלקוח כי:

(א) כל מידע לרישום שהוגש על ידי הלקוח הינו מידע מלא, אמיתי ומדויק;

(ב) כי ישמור ויעדכן את המידע מעת לעת;

(ג) גיל הלקוח הינו 18 שנים ומעלה, או לחילופין, כי קיבל אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר.

(ד) שימוש הלקוח בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

קישורים המופעים באתר, נכללים בו לנוחות הלקוח וכשירות ללקוח, משולשים לא תהא אחראית בשום דרך לישומים המקושרים לתכנים המוצגים בהם, לאיכות השירות הניתן על ידם ואין בהכללתם כדי להעיד על תקינות הישומים להם יפנו קישורים.

מועדון הלקוחות

לצורך הצטרפות הלקוח למועדון הלקוחות של משולשים, יידרש הלקוח למסור פרטים אישיים, לרבות שמו המלא, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ותאריך הלידה של הלקוח. משולשים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף בכל עת פרטי מידע בטופס ההצטרפות. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של משולשים המפורסמת באתר, ובכפוף לכך שהלקוח יאשר את תנאי השימוש המופיעים בטופס. משולשים תשמור את פרטי ההתקשרות עם הלקוח, ןעשויה לשלוח ללקוח הודעות ו/או מסרונים לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד  (להלן: “הדיוור“). בעצם הצטרפותו למועדון הלקוחות הלקוח מביע הסכמתו לקבלת דיוור. ככל שהלקוח אינו מעוניין בקבלת הדיוור באפשרותו להודיע על כך למשולשים בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן. משולשים שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי מועדון הלקוחות, את ההטבות הניתנות לנרשמים החדשים או לחברי מועדון רשומים, בהתאם להוראות כל דין, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך. משולשים שומרת לעצמה את הזכות להקפיא את חברות הלקוח במועדון הלקוחות או להפקיע אותה, מכל סיבה שהיא ובכל עת, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין. אין התחייבות מצד משולשים כי הטבות מסוימות יינתנו רק או על פי קדימות לחברי המועדון הרשומים. בנוסף, משולשים שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לחדול כליל מפעילות מועדון הלקוחות, וזאת בהתאם להוראות החוק. הלקוח מודע לכך כי החברות במועדון מקנה את התנאים וההטבות המצוינים במפורש אך ורק ללקוח, ולא תעלה טענה המנוגדת לכך.

לצורך מסירת הודעה על רצון הלקוח להפסיק לקבל דיוור רשאי הלקוח לפנות לכתובות שלהלן או לחילופין ללחוץ על הקישורית בדיוור המאפשרת את הפסקתה:

בדואר רשום לרח’ יגאל אלון 6 בית שמש

בדואר אלקטרוני לכתובת meshulashim7@gmail.com

בפקס אין- ניתן לבקש טלפונית מהמוקד הזמנות

חריגה של משולשים מתנאי השימוש

במידה ותחליט משולשים לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר. כל ויתור מצידה של משולשים בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה את ויתורה כאמור. כישלון של משולשים ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

שינויים

משולשים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולעדכן את תנאי השימוש בציון תאריך עדכונם באתר, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין. על הלקוח הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצד הלקוח לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים שפורסמו באתר.

המחאת זכויות

משולשים רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בישראל תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

יצירת קשר

לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרות הלקוח ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת הודעת דוא”ל ל  meshulashim7@gmail.com כמו כן, באפשרות הלקוח ליצור עם משלושים קשר בדואר שימוען לרח’ יגאל אלון 6 בית שמש .

הגנת הפרטיות

הפרטיות של הלקוחה חשובה למשולשים. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של הלקוח משולשים מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה.

מה אנחנו עושים עם המידע

מסירת פרטי הלקוח ונתונים אחרים אודות הלקוח באתר, תהווה הסכמה והיתר למשולשים לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות האתר לרבות, שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו’ שנועדו לשפרם.

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי) ו/או אם ידרוש מסירתם מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות כל דין אך גם מקרה של נקיטת ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד משולשים.

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות כל דין.

מחוייבות משולשים לאבטחת מידע

משולשים אינו עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שנמסרו על ידי הלקוח, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואינה מעבירה אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. משולשים פועלת כמיטב יכולתה על מנת למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

קוקיז (cookies)-

קוקיז הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר באמצעותו הלקוח עושה שימוש באתר וקשורות למידע של הלקוח. משולשים משתמשת בקוקיז של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיז קבועים המאוחסנים במכשיר באמצעות הלקוח עושה שימוש באתר.

הקוקיז הקבועים לא ימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיז אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשיות ע”י המשתמש, לרבות העדפותיו. בדרך כלל הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיז באופן אוטומטי.

בחלק מהמכשירים והדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקיקיז. אם הלקוח מעדיף זאת והמכשיר או הדפדפן של הלקוח תומכים באפשרות הזו הלקוח יוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר לחסום קוקיז בעתיד. משולשים משתמשת בקוקיז לכמה סיבות- לדוגמה, קוקיז מאפשרים למשולשים לעקוב אחר השימוש אשר עושים הלקוחות באתר וכך ללמוד איך לשפר את חווית השימוש ולהתאים את המוצרים וסדר הצגתם באתר.

בשירות זה. כמו כן, קוקיז מאפשרים למשולשים לתפעל את האתר. אם הלקוח לדחות קוקיז ייתכן שעדיין הוא יוכל להשתמש באתר, עם זאת, הגישה של הלקוח לאזורים ושירותים מסויימים באתר  זה עלולה להיות מוגבלת.

קוקיז נשמרים בדפדפן ומשולשים ניגשת אליהם בעזרת הקוד. למען הסר ספק אין משולשים אינה שומרת את הקוקיז במקומות אחרים שהם לא הדפדפן. כל קוקי נשמר לתקופת זמן מסויימת בהתאם לצורך הקיים.

ללקוח יש את האפשרות לראות דרך הדפדפן את הערכים הנשמרים בכל קוקי ואף למחוק אותם בהגדרות הדפדפן.

יצירת קשר

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, רועי טוביאנה, מנהל מערך הזמנות  למייל: meshulashim7@gmail.com